Súhlas so spracovaním osobných údajov

Nakoľko v súvislosti s vyplnením kontaktného formulára na webovej stránke http://bodyscan.sk/ (ďalej len „kontaktný formulár“) dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vám týmto ako dotknutej osobe poskytnúť informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov a Vašich právach v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že riadne spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou.  

 Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov nás, prosím, neváhajte kontaktovať.  

 Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 01.07.2019. 

1.Identifikačné údaje prevádzkovateľa  

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je Mgr. Daniela Nestorová, so sídlom Haburská 16480/49C, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 503 526, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-279904 (ďalej len „prevádzkovateľ“).  

2. Účel spracúvania osobných údajov 

Vaše osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu. 

V prípade neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov Vás nemôžeme spätne kontaktovať.  

3. Zdroj spracúvaných osobných údajov   

Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás na základe vyplneného kontaktného formulára.  

4. Právny základ spracúvania osobných údajov  

Spracúvanie Vašich osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa je založené na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden konkrétny účel v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. 

5. Zoznam spracúvaných osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, e-mail a ďalšie informácie, ktoré sú obsahom správy. 

6. Kategórie dotknutých osôb 

Kategóriami dotknutých osôb sú osoby, ktoré vyplnili kontaktný formulár.  

7. Oprávnené osoby 

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných povinností alebo obdobného vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu funkcie, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. Prevádzkovateľ v rámci svojej povinnosti poučil všetky oprávnené osoby v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov.  

8. Podmienky likvidácie osobných údajov  

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutne nutnú pre uskutočnenie predmetnej komunikácie s Vami, nie však dlhšie ako tri mesiace po poslednom kontakte s Vami. Vaše osobné údaje uchovávame do uplynutia doby trvania súhlasu alebo do odvolania súhlasu, a to podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Po uplynutí doby trvania súhlasu alebo odvolaní súhlasu budú tieto údaje zlikvidované (vymazané). 

9. Zoznam príjemcov, ktorým prevádzkovateľ poskytuje a sprístupňuje osobné údaje 

Vaše osobné údaje neposkytujeme a nesprístupňujeme žiadnym príjemcom.  

10. Zverejnenie osobných údajov 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme. 

11. Cezhraničný prenos osobných údajov  

Vaše osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného spracúvania alebo prenosu. Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území. 

12. Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov 

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania. 

13. Práva dotknutej osoby  

Právo odvolať súhlas 

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  

Právo na prístup 

Na požiadanie máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.  

Právo na opravu 

Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) 

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracovania 

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nesprávne alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov 

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo na námietku 

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa písomne na adrese: Haburská 16480/49C, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika alebo elektronickou poštou na adrese: info@bodyscan.sk. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.