Súhlas so zasielaním newslettra

Označením checkboxu „Odoberať newsletter. Viac informácií.“ / „Súhlasím so zasielaním newslettrov. Viac informácií.“ / “hlasím so zasielaním informácií a noviniek. Viac informácií. pri vypĺňaní kontaktného formuláru na webovej stránke http://bodyscan.sk/#kontakt udeľujete súhlas so zaradením do databázy a zasielaním newslettera na Vami poskytnutú e-mailovú adresuNewsletter obsahuje prehľad aktuálnych informácií noviniek činnosti prevádzkovateľa. Týmto Vám ako dotknutej osobe poskytujeme informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov a Vašich právach v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že riadne spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou.  

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním osobných údajov nás, prosím, neváhajte kontaktovať.  

Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 01.07.2019. 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa  

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je Mgr. Daniela Nestorová, so sídlom Haburská 16480/49C, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 503 526, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-279904 (ďalej len „prevádzkovateľ“).  

2. Účel spracúvania osobných údajov 

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vás mohli zaradiť do databázy a zasielať informácie a novinky o činnosti prevádzkovateľa. 

3. Zdroj spracúvaných osobných údajov   

Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás na základe vyplneného kontaktného formulára a označením checkboxu „Odoberať newsletter. Viac informácií.“ / „Súhlasím so zasielaním newslettrov. Viac informácií.“ / “hlasím so zasielaním informácií a noviniek. Viac informácií. 

4. Právny základ spracúvania osobných údajov  

Spracúvanie Vašich osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľa je založené na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden konkrétny účel v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. 

5. Zoznam spracúvaných osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: e-mail. 

6. Kategórie dotknutých osôb 

Kategóriami dotknutých osôb sú osoby, ktoré označením checkboxu súhlasili so zasielaním newslettra. 

7. Oprávnené osoby 

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných povinností alebo obdobného vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu funkcie, a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi. Prevádzkovateľ v rámci svojej povinnosti poučil všetky oprávnené osoby v rozsahu ich oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov.  

8. Podmienky likvidácie osobných údajov  

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, uchovávame iba po dobu, kým neodvoláte svoj súhlas, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného udelenia súhlasu. Vaše osobné údaje uchovávame do uplynutia doby trvania súhlasu alebo do odvolania súhlasu, a to podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Po uplynutí doby trvania súhlasu alebo odvolaní súhlasu budú tieto údaje zlikvidované (vymazané). 

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a zrušiť tak zasielanie newslettera. Využiť môžete odkaz umiestnený v dolnej časti každej správy obsahujúcej zaslaný newsletter (odkaz je spravidla označený ako „odhlásiť sa“, „zrušiť odber noviniek“ a pod.) alebo nám poslať e-mail na info@bodyscan.sk. 

Odvolaním súhlasu so zasielaním newslettera nie sú dotknuté prípadné iné súhlasy, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli.  

9. Zoznam príjemcov, ktorým prevádzkovateľ poskytuje a sprístupňuje osobné údaje 

Vaše osobné údaje v súvislosti s používaním online aplikácie Mailchimp poskytujeme a sprístupňujeme:  

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, so sídlom The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

10. Zverejnenie osobných údajov 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme. 

11. Cezhraničný prenos osobných údajov  

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom online aplikácie Mailchimp, ktorá ich má uložené na serveri umiestnenom vUSA. Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primerané záruky za bezpečnosť Vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením. Prevádzkovateľ aplikácie patrí medzi spoločnosti zaregistrované na Ministerstve obchodu USA, a teda spĺňa podmienky na ochranu osobných údajov tzv. Privacy Shield, čo si môžete overiť v nasledovnom odkaze: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active, zároveň si môžete viac informácii o znení ich GDPR pravidiel prečítať v tomto odkaze: https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.220895194.31954635.1523972384-1397443315.1523972384. 

12. Profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov 

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania. 

13. Práva dotknutej osoby  

Právo odvolať súhlas 

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  

Právo na prístup 

Na požiadanie máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.  

Právo na opravu 

Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) 

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracovania 

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nesprávne alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov 

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo na námietku 

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa písomne na adrese: Haburská 16480/49C, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika alebo elektronickou poštou na adrese: info@bodyscan.sk. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.